Uzņemšana_vidusskola

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

 • Ja esi nozaudējis savus iepriekš apgūtās izglītības dokumentus, nāc uz skolu,

mūsu darbinieki Tev palīdzēs, un varēsi mācīties.

 • Ja esi iepriekš mācījies arodskolā, tehnikumā u.c. un daļēji jau esi apguvis vidējās izglītības saturu, tad nevajadzēs tos mācīties atkartoti un Tu vari iegūt vispārējo vidējo izglītību viena vai divu gadu laikā.

Uzņemšanas laiks

 1. Skolā var iestāties jebkurā kalendārā gada mēnesī.
 2. Ja izglītojamais iestājas skolā pēc mācību gada sākuma, izglītojamais mācību priekšmetu apgūst pēc patstāvīgās individuālās apguves plāna, kas nosaka, kādos termiņos izglītojamajam jāapgūst iekavētā mācību viela un jānokārto nokavētās ieskaites.

Uzņemšana vidējās izglītības programmās

Uzņemšana 10. klasē

 1. Izglītojamais iesniedz apliecību par pamatizglītību un sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālus.
 2. Izglītojamo uzņem arī gadījumā, ja iesniedz iepriekšējās mācību iestādes sekmju izziņu, arhīva izziņu, personas lieta vai cits izglītības dokuments, kas apliecina izglītojamā daļēji apgūtu vidējās izglītības programmu.

Uzņemšana 11. un 12. klasē

 1. Izglītojamais iesniedz apliecību par pamatizglītību un sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālus.
 2. Izglītojamais iesniedz iepriekšējās mācību iestādes liecību, arhīva izziņu, sekmju izziņu, personas lietu vai citu izglītības dokumentu, kas apliecina izglītojamā daļēji apgūtu vidējās izglītības programmu.
 3. Skola veic iepriekš iegūto mācību priekšmetu vērtējumu pielīdzināšanu par apgūto vidējās izglītības programmu.
 4. Iepriekš iegūto mācību priekšmetu vērtējumu pielīdzināšanas rezultātā izglītojamajam izveido mācību priekšmetu apguves individuālo plānu, kas nosaka, kādos termiņos izglītojamajam jāapgūst neapgūtie mācību priekšmeti un jānokārto trūkstošās ieskaites.
 5. Izglītojamajiem,, kuri uzrāda izglītības dokumentus, kuros ir vērtējumi „5” ballu sistēmā, pielīdzinājumu veic „10” ballu sistēmā.
 6. Individuāli izvērtējot, ja izglītojamam ir atbilstošas zināšanas, iemaņas un prasmes, sociālā un psiholoģiski emocionālā gatavība, izglītības iestādes pedagoģiskā padome var ierosināt direktoram atzīt, ka izglītojamais viena mācību gada laikā attiecīgajā izglītības programmā secīgi apguvis divu klašu mācību priekšmetu saturu.
  Šādus gadījumus izglītības iestādes pedagoģiskā padome izskata, ja:
  izglītojamā vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, līdz attiecīgā gada 31. decembrim ir iesniedzis direktoram iesniegumu ar lūgumu atļaut izglītojamam vienā mācību gadā līdz attiecīgā mācību gada beigām apgūt nākamās klases mācību priekšmetu programmu saturu.

Pēdējās izmaiņas: piektdiena, 2017. gada 4. augusts, 13:24